ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΕΟ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Εκτελωνισμοί εισαγωγών/ εξαγωγών
 • Μεταφορτώσεις υποκείμενων σε δασμούς εμπορευμάτων (Τ1)
 • Αποταμιεύσεις υποκείμενων εμπορευμάτων και παρακολούθηση υπολοίπων
 • Αναλυτικές εκτιμήσεις κόστους
 • Ίδρυση και υποστήριξη τελωνειακής αποθήκης
 • Διαδικασίες χορήγησης ΑΕΟ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα εκτελωνισμών και διεθνούς εμπορίου
 • Γνωμοδοτήσεις για δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Εθνικές μεταφορές για κάθε είδους φορτία
 • Διεθνείς μεταφορές

LOGISTICS

Αποθηκεύσεις και διανομές σε:

 • Τελωνειακές αποθήκες
 • Ελεύθερες αποθήκες\

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ 

 • Εκτέλεση και παρακολούθηση οποιασδήποτε συμπληρωματικής εργασίας για τους πελάτες μας του εξωτερικού προκειμένου οι δραστηριότητές τους στην Ελλάδα να ολοκληρώνονται απρόσκοπτα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 εκτελωνισμός - εκτελωνιστές