Τι είναι το EORI

Αριθμός EORI (αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων): αριθμός, μοναδικός στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που χορηγείται από τελωνειακή αρχή ή άλλη καθορισμένη αρχή –ή αρχές– κράτους μέλους σε οικονομικούς φορείς και άλλα πρόσωπα,σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο κεφάλαιο 6·

Ο αριθμός EORI χρησιμοποιείται για την αναγνώριση οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων κατά τις συναλλαγές τους με τις τελωνειακές αρχές.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 εκτελωνισμός - εκτελωνιστές