ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ EORI

 

Όταν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο:

α) Tο τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας ή το αρχικό καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις και τα ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 από τον αιτούντα σύμφωνα με το υπόδειγμα με γνήσιο υπογραφής

γ) Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα.

δ) Πρόσφατη βεβαίωση μεταβολής-μετάταξης από την αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ.

ε) Πρακτικά του Νομικού Προσώπου περί εκπροσώπησης της εταιρίας και ΦΕΚ Δημοσίευσης αυτών.

 

Όταν ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο:

α) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 από τον αιτούντα σύμφωνα με το υπόδειγμα με γνήσιο υπογραφής

γ) Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα.

δ) Πρόσφατη βεβαίωση μεταβολής-μετάταξης από την αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ.

 

Χρήσιμα έγγραφα που μπορείτε να κατεβάσετε:

Νομολογία EORI

Δήλωση-Αίτηση απόκτησης EORI

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 εκτελωνισμός - εκτελωνιστές